Infolinia: (41) 345 21 34

  Regulamin sklepu iTkaniny.pl


  Postanowienia ogólne


  § 1


  1. Regulamin Sklepu Internetowego, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej www.itkaniny.pl.
  2. Sklep Internetowy www.itkaniny.pl, zwany dalej „Sklepem”, prowadzony jest przez spółkę pod firmą PHUP Antamir sp.j. M. Jeżewski, T. Jurkiewicz, J. Kołkiewicz, A. Zając, z siedzibą w Kielcach, ul. Markowskiego lok. 7, 25-670 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000073970, REGON 290395090, NIP 657-02-35-358, tel.: (0-41) 368-39-51,zwaną dalej „Sprzedającym” o numerze konta:

  Bank: ING Bank Śląski S.A.
  Rachunek: 76 1050 1416 1000 0091 4655 9118
  Dla transakcji międzynarodowych:
  IBAN: PL76105014161000009146559118
  Kod BIC (Swift): INGBPLPW

  3. Kontakt ze sklepem możliwy jest przez adres e-mail sklep@itkaniny.pl oraz infolinię (41) 368-39-51 i (41) 345-21-34.
  4. Przedstawione w Sklepie zdjęcia i opisy towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.


  Zamówienia


  § 2


  1. Za pośrednictwem Sklepu Klient ma możliwość dokonania zamówienia towarów dostępnych w Sklepie.
  2. Warunkami koniecznymi do dokonania zakupu w Sklepie są: dostęp do komputera, przeglądarki internetowej i Internetu oraz rejestracja w Sklepie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu w celu stworzenia Konta Klienta, zwanego dalej Kontem, zabezpieczonego loginem oraz hasłem.
  3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 13:00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowanie następnego dnia roboczego.
  4. Doręczenie przez Sprzedającego Kupującemu (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie) potwierdzenia zamówienia (potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji) jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.


  § 3


  1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:
  a) wejść na stronę internetową Sklepu oraz zalogować się na Konto;
  b) dokonać wyboru zamawianych towarów;
  c) zatwierdzić zamówienie przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
  2. Zamówienia są realizowane tylko na terytorium Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.
  3. Sprzedający nie jest zobowiązany do sprawdzania prawdziwości danych podanych przez Klienta przy rejestracji, w szczególności adresu do wysyłki. Zamówienia Klientów, którzy w trakcie rejestracji nie podali wszystkich wymaganych danych nie będą realizowane.
  4. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, która zostanie wysłana na adres e-mail Klienta.
  5. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o takim fakcie i podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia.


  Dostawa


  § 4


  1. Sprzedający przystępuje do wysyłki towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych niezwłocznie po wysłaniu potwierdzenia zamówienia (potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji), oraz po wyborze przez Kupującego sposobu zapłaty.
  2. Jeżeli zamawiany towar nie jest dostępny w magazynie Sklepu, Sprzedający nie wysyła potwierdzenia zamówienia (potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji) i nie dochodzi do zawarcia umowy. W takim przypadku Sklep przedstawia Klientowi informację w jakim terminie towar będzie dostępny wraz z indywidualną propozycją realizacji zamówienia, a Klient ma pełną swobodę i może zaakceptować ofertę albo może jej nie przyjąć.
  3. Towar jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranie przez Sklep.
  4. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie Sprzedającego w godzinach 8-16 w dni powszednie oraz 8-13 w soboty.
  5. Koszt przesyłki towaru ponosi Kupujący.


  § 5


  1. Dostawa nie dojdzie do skutku, jeżeli:
  a) Klient podał nieprawdziwe lub fałszywe dane przy rejestracji lub przy zamówieniu;
  b) nie można skontaktować się z Klientem pod wskazanym przez niego numerem telefonu lub adresem e-mail;
  c) Klient złoży zamówienie niespełniające warunków określonych w § 3 ust 1 i 2.
  2. Klient ma obowiązek przy odbiorze upewnić się, że produkt został dostarczony w całości i bez uszkodzeń. Jeżeli uzna, że produkt nie jest kompletny lub jest uszkodzony powinien nie przyjąć towaru i wypełnić przy kurierze specjalny protokół reklamacyjny.


  Ceny i formy płatności


  § 6


  1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są uwidocznione jest jako odrębna pozycja na fakturze VAT oraz w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Koszty dostawy są również wyszczególnione na stronie internetowej Sklepu.
  2. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta.


  § 7


  1. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru, Klient może również dokonać przedpłaty na konto bankowe Sklepu.
  2. Zapłata ceny następuje gotówką w przypadku odbioru osobistego w siedzibie sklepu oraz w razie wybrania opcji dostarczenia towaru kurierem za pobraniem.
  3. Zapłata w formie przedpłaty na konto może nastąpić poprzez przelew on-line.


  Odstąpienie od umowy


  § 8


  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) może bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 4, 6 i 7 poniżej, odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik towaru w posiadanie, składając oświadczenie (pobierz wzór oświadczenia) listownie na adres ul. Markowskiego 7, 25-670 Kielce lub e-mailem na adres sklep@itkaniny.pl;
  2. Jeżeli przed odstąpieniem od umowy Klient zapłacił cenę, jest ona zwracana przez Sprzedającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z poniesionymi przez Klienta kosztami dostarczenia towaru (poprzez koszty dostarczenia towaru rozumie się koszty jego dostarczenia Klientowi w ramach realizacji zamówienia), przy czym Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Sprzedajacy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedajacego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  5. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedajacy zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru (w szczególności koszty przesyłki zwracanego towaru), chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.


  Gwarancja


  § 9


  1. Na wszystkie produkty dostępne w sklepie przysługuje gwarancja producenta.
  2. Miejscem składania reklamacji jest siedziba Sprzedającego.
  3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia Sprzedającemu.


  Przetwarzanie danych osobowych


  § 10


  1. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie rejestracji w Sklepie są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wyłącznie w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.).
  2. Dane osobowe mogą być przekazywane w celu realizacji zamówienia firmom kurierskim oraz innym podmiotom, którym Sprzedający powierzył czynności związane z wykonaniem umowy.
  3. Sklep zapewnia Klientom dostęp do swoich danych osobowych, możliwość poprawiania oraz zmieniania swoich danych osobowych oraz możliwość usunięcia danych osobowych z bazy danych poprzez kontakt e-mailowy na adres sklep@itkaniny.pl lub oświadczenie złożone Sprzedającemu na piśmie.
  4. Sklep korzysta z plików Cookies w celu realizacji usługi i zgodnie z Polityką plików Cookies.


  Postanowienia końcowe


  § 11


  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie internetowej Sklepu.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

   

  Załączniki do regulaminu (klik)

  Kontakt

  Infolinia: (41) 345 21 34, (41) 368 39 51

  Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00
  Sobota: 8:00 - 13:00
  Top